English  
 

תהליך שחזור המידע מורכב ממספר שלבים:

 1. אבחון התקלה, הערכת היקף העבודה הנדרשת לשם תיקון התקלה, משך הזמן הנדרש, היקף שעות העבודה, עלויות חלקי החילוף והערכת סיכויי הצלחת השחזור.
  שלב זה יכול להמשך בין מספר שעות לבין מספר ימים.
  בסיום שלב זה מופקת הצעת מחיר בהתאם להערכות.
   
 2. עם קבלת אישור/הזמנת העבודה, מתחיל תהליך שחזור הנתונים במעבדה.
  משך תהליך זה משתנה בהתאם לאופי התקלה, מורכבותה ודחיפותה.
   
 3. עם סיום תהליך שחזור הנתונים, מועברים הנתונים המשוחזרים למצע חלופי (דיסק קשיח חיצוני, דיסקון וכו') בהתאם למפורט בהזמנה.
   
 4. עם סגירת כל התחייבויות המזמין וביצוע התשלום עבור שחזור הנתונים תוכן לשחרור המדיה החלופית המכילה את המידע המשוחזר.

להורדת טופס הזמנת אבחון לשחזור מידע